Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Kozijngoedkoper.nl

Artikel 1: Definities

1.1. Gebruiker: Kozijngoedkoper.nl en diens rechtsopvolgers.

1.2. Klant: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Kozijngoedkoper.nl.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen gebruiker en klant, tenzij uitdrukkelijk hiervan is afgeweken.

2.2. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met klant de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.

2.3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.

2.4. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.

2.5. Gebruiker kan ten voordele van klant afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Offerte en overeenkomst

3.1. De offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.

3.2. De overeenkomst wordt digitaal of schriftelijk aangegaan.

3.3. In de overeenkomst staan de producten en diensten omschreven die zullen worden geleverd en is de overeengekomen prijs opgenomen.

3.4. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal gebruiker zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Gebruiker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.

3.5. Naar inzicht van gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.

3.6. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door klant. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door klant niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.

3.7. Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd.

3.8 Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien klant verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl klant hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.

Artikel 4: Geen herroepingsrecht consumentenkoop

4.1. Klant heeft geen herroepingsrecht, omdat producten voor klant op maat worden gemaakt.

Artikel 5: Termijnen

5.1. Een overeengekomen termijn begint pas te lopen nadat eventuele materialen en informatie door klant aangeleverd zijn.

5.2. Gebruiker doet zijn uiterste best om de afgesproken termijnen, die zijn overeengekomen, na te komen. Overschrijding van de overeengekomen termijnen brengt gebruiker niet in verzuim.

5.3. Klant kan de overeenkomst niet eerder annuleren, afname van producten weigeren of weigeren te betalen nadat hij gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en gebruiker een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog te voldoen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij hier uitdrukkelijk van is afgeweken.

6.2. Door een particuliere klant wordt 80% van het totaalbedrag, zoals opgenomen in de offerte, vooraf betaald en 20% achteraf. Door een zakelijke klant wordt 100% van het totaalbedrag, zoals opgenomen in de offerte, vooraf betaald. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.

6.3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij gebruiker.

6.4. Klant is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. De particuliere klant is in verzuim wanneer hij in gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Klant is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.

6.5. Indien klant in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van klant. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.

6.6. Betalingen van klant strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer klant anders aangeeft bij de betaling.

6.7. Klant is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van klant tegen de geleverde diensten en producten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag klant de betaling niet opschorten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.

7.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer of verzending.

7.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.

7.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.

7.5. Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van klant is klant aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.

7.6. Klant vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van klant.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud  

8.1. Gebruiker behoudt het eigendom van al hetgeen aan klant is geleverd tot klant heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Klant heeft niet het recht om de geleverde producten te verkopen, te ruilen, weg te geven, te verpanden, te bezwaren etc. zo lang gebruiker het eigendom behoudt.

8.2. Klant stelt gebruiker op de hoogte wanneer derden op de geleverde producten beslag leggen, rechten willen vestigen of doen gelden. Eventuele schade aan de geleverde producten komt voor risico van klant. Klant doet er alles aan om schade te voorkomen dan wel te beperken.

8.3. Gebruiker behoudt het recht om de geleverde producten terug te nemen en daarbij het terrein van klant of door klant ingeschakelde derden te betreden.

Artikel 9: Plaatsing

9.1. Klant draagt zorg voor toegang tot de plaats van installatie. Dit geldt tevens voor de toegangswegen voor benodigd transport. Deze zorg blijft bestaan tot de installatie is voltooid.

9.2. Klant verklaart dat hij gerechtigd is om het geleverde te laten plaatsen en dat hij hiervoor de eventuele onherroepelijke toestemmingen, ontheffingen en vergunningen heeft verkregen.

9.3. Klant verklaart dat de plaats van installatie geschikt is voor plaatsing. In het bijzonder verklaart klant dat de constructie van de gevel voldoende stevig is.

Artikel 10: Garantie

10.1. Gebruiker garandeert de goede werking van hang- en sluitwerk voor een periode van 5 jaar.

10.2. Gebruiker garandeert het behoudt van kleur van de laminaten voor een periode van 5 jaar.

10.3. Alle aanspraken op de garanties vervallen wanneer klant een wijziging aanbrengt of laat aanbrengen door een ander dan gebruiker die invloed heeft op de goede werking van het geleverde.

10.4. Deze bepaling is niet van toepassing op de klant die zelf de plaatsing van de geleverde producten verzorgt. Tenzij klant kan bewijzen dat hij de meegezonden instructie heeft gevolgd.

Artikel 11: Onderzoek en gebreken

11.1. Zodra de geleverde producten ter beschikking staan van klant moet klant onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen vooraf is overeengekomen. Klant is verplicht om gebruiker binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan gebruiker. In de schriftelijke melding moet duidelijk omschreven staan wat de gebreken zijn.

11.2. Klant heeft geen recht op herstel vervanging of schadeloosstelling indien gebreken niet tijdig en op de juiste wijze worden gemeld bij gebruiker.

11.3. Gebruiker heeft het recht de melding te onderzoeken. Eventuele (onderzoeks)kosten bij een ongegronde melding komen voor rekening van klant.

11.4. Gebruiker kan kiezen het geleverde te vervangen, herstellen of vergoeden.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.

Artikel 13: Overmacht

13.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met klant, opgeschort. Gebruiker stelt klant zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.

13.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc..

13.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.

13.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.

13.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is klant verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 14: Klachten, toepasselijk recht en geschillen

14.1. Indien klant een klacht heeft kan hij deze indienen bij gebruiker. Indien dit niet tot een oplossing leidt kan klant de klacht aanmelden via het ODR-platform van de Europese Commissie.

14.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

14.3. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Hulp nodig? Neem contact op voor vrijblijvend advies!

Neem contact op